Misja Przedszkola

Absolwent Przedszkola

Jesteśmy katolickim przedszkolem erygowanym przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Wiktora Skworca, prowadzonym przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Każdemu dziecku zapewnia się szacunek dla jego godności i respektowanie jego tożsamości, niezależnie od przekonań rodziców. Jest uwrażliwiane na drugiego człowieka i piękno stworzenia.
Podstawowym celem wychowania w Katolickim Przedszkolu jest osoba. Dobro dziecka jako osoby jest podstawowym celem zabiegów pedagogicznych, które prowadzą do osiągnięcia przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Celem bezpośrednim w wychowaniu dzieci w naszym przedszkolu jest miłość Boga i bliźniego. Jest to zasada formująca całe działanie wychowawcze, które jest działaniem osobistym wychowawcy.
Proces wychowawczy ma charakter indywidualny w sensie oddziaływania na poszczególnych wychowanków i bierze swój początek we wspólnocie jako wspólnocie wychowującej. Dziecko uczy się, że nauczycielka, która kocha , która wykazuje się wysokimi kompetencjami zawodowymi ,nie spełnia natychmiast wszystkiego, czego ono chce. Ponieważ każdy z wychowanków kochany jest jako osoba, dlatego nauczycielka każdego z nich, indywidualnie i w zespole, uczy samodzielności, aktywności, aktywnego uczestnictwa. Dopomaga, by w wartościach najistotniejszych każde z dzieci zakorzeniło się autentycznie. Wychowankowie prowadzeni są do wiary, do wychowania woli, do umiłowania Ojczyzny,do świętowania. Budowane jest w nich poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Praca wychowawczo – dydaktyczna w przedszkolu jest oparta na chrześcijańskim systemie wartości. Dziecko uczy się porządku naturalnego, wartości niezmiennych dotyczących rodziny i Boga. Doświadcza bezpośrednio, że należy zachowywać we wszystkim umiar; uczy się rozwagi w działaniach własnych, dokonywania wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności na miarę swoich dziecięcych możliwości; jest wdrażane do znoszenia trudów. Zadaniem naszego przedszkola w stosunku do zadań wykonywanych przez rodzinę ,która jest pierwszym i niezastąpionym środowiskiem wychowawczym, jest kontynuowanie tego, co dziecko otrzymuje dobrego, uzupełnianie tego, czego dziecko nie otrzymuje w swojej rodzinie.
Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami w prowadzeniu dziecka. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wszechstronny rozwój dziecka posiłkując się dopuszczonymi do użytku programami wychowania przedszkolnego oraz metodami i metodykami pracy wychowawczo – dydaktycznej wspomagającymi jego rozwój. Nauczycielka w naszym przedszkolu ma odwagę i wolę prezentowania w codziennej praktyce pedagogicznej postaw chrześcijańskiego wychowawcy. Nie ulega zmiennym modom i ideologiom. Ma jasny obraz siebie.
Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe.

Wartości chrześcijańskie, będące fundamentem pracy przedszkola

1. BÓG:
a) Poznawanie i rozwijanie wartości chrześcijańskich takich jak: miłość Boga i bliźniego, umiejętność przebaczania, prawda, zaufanie Bogu.
b) Codzienne tworzenie sytuacji sprzyjających nawiązaniu osobistego kontaktu z Bogiem poprzez zwracanie się do Niego w modlitwie, także spontanicznej.
c) Wychowanie do poszanowania symboli, tradycji i praktyk religijnych oraz miejsc poświęconych.


2. DZIECKO:
a) Wszechstronny rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka.
b) Wychowanie do prawdy i kształtowanie szlachetnego charakteru oraz prawego sumienia.
c) Wychowanie do akceptacji i poszanowania każdego człowieka.


3. RODZINA:
a) Wychowanie do miłości: ojciec-matka-dzieci.
b) Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról.
c) Budzenie szacunku do norm moralnych wyznaczonych przez dekalog.


4. OJCZYZNA:
a) Kształtowanie postawy patriotycznej.
b) Wychowanie do wolności i odpowiedzialności za siebie i innych.
c) Wychowanie do poszanowania języka polskiego i kultury ojczystej.


ZASADY PEDAGOGICZNE:
Rodzina jest wspólnotą osób- ojciec, matka, dzieci. Rodzice są pierwszymi wychowawcami.
Umieć być z drugimi i dla drugich – zaniechanie przemocy – każdy jest inny.
Każdy z nas ma swoje mocne i słabe strony.
Człowiek ma wartość ze względu na to, kim jest a nie ze względu na to, co posiada.
Prowadzenie do dokonywania wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności na miarę dziecka w wieku przedszkolnym.Jest dojrzały emocjonalnie do podjęcia obowiązków w szkole i rozumnie zachowuje się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego. Jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i znoszenia porażek. Potrafi pracować w zespole.
2.Ma silną motywację do podjęcia nauki w szkole. Wykazuje się operacyjnym rozumowaniem na poziomie konkretnym i umiejętnościami zapewniającymi dobre funkcjonowanie w warunkach szkolnych.
3.Posiada umiejętności w zakresie niezbędnym do radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Skupia uwagę na rozmówcy, potrafi słuchać, wie, co się do niego mówi, rozmawia o problemie, ma w sobie gotowość do wybaczania i proszenia o wybaczenie, zwraca się o pomoc do dorosłego, koryguje swoje zachowanie.